Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 


Yhdistyksen nimi on Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus

Sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten amerikankarvatonterrierien ja rottaterrierien vastuuntuntoista kasvatustyötä ja toimia tunnollisten kasvattajien yhdyssiteenä ja vaikuttaa terveiden amerikankarvatonterrierien ja rottaterrierien kasvatustyön ja jalostuksen edistämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on myös herättää ja ylläpitää rotujen harrastusta, sekä edistää niiden harrastustoimintaa Suomessa.

3§ Toiminta

Yhdistyksen toiminta kattaa koko Suomen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– Järjestää jäsenilleen harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia.
– Kehittää kasvatus- ja jalostustyössä tarvittavaa tietoutta hyvätasoisen koirankasvatuksen saavuttamiseksi.
– Voi julkaista omaa tiedotuslehteä.
– Toimii yhdessä muiden ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin Suomessa toimiviin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan
- Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- Järjestää keräyksiä ja arpajaisia
- Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, perhe-, nuoriso-, kannatus- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiseksi, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäseneksi tulee anoa kirjallisella hakemuksella, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samaan ruokakuntaan kuuluva henkilö. Perhejäsenen jäsenmaksu on varsinaisen jäsenen jäsenmaksua pienempi. Perhejäsen ei saa yhdistyksen tiedotetta.

Nuorisojäsen voi olla alle 18-vuotias henkilö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vähintään yhtä suuri, kuin varsinaisen jäsenen, mutta kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai näissä säännöissä mainittua / mainittuja rotuja.

Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi (1). Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole kesäkuuhun mennessä maksanut jäsenmaksuaan tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä, kun hallituksesta vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on erottamisen kannalla. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta sen varoihin.

Jäsen joka on hallitukseen tai muuhun luottamustehtävään valittu on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen eroamistaan.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joka on maksettava toukokuun loppuun mennessä, suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Syyskokous valitsee hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

- Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta.
- Edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita.
- Ottaa ja valita sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
- Valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
- Valmistella ja esittää vuosikokoukselle seuraavan tilikauden tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma.
- Valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle muut niille kuuluvat asiat, sekä
- Päättää näiden sääntöjen 4§ ja 5§ asettamissa rajoissa jäsenten hyväksymisestä sekä jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen 5§: ä noudattaen.
- Nimetä vuosittain tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ Äänestykset

Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita, sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa, jotka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty kirjallisena hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe- ja nuorisojäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen päätökset tehdään kuten näissä säännöissä 10§ on määrätty.

13§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille yhdistyksen omassa tiedotuslehdessä tai erikseen postitetuilla kirjeillä.

14§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa tammi-kesäkuussa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään hallituksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa syys-joulukuussa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
8. valitaan hallituksen kaksi (2) varajäsentä
9. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16§ Muuten noudatettakoon, mitä Yhdistyslaissa säädetään

Seuraa meitä

Copyright (c)2022, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 995009
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän